Gwarancja

Oryginalna Gwarancja fabryczna SOFARSOLAR 2021 r. 
dotyczy wyłącznie następujących produktów, 
 które są zainstalowane w Europie 
 Gwarancja fabryczna RECOM-SILLIA 
 Standardowa gwarancja 120 miesiące:
 SOFAR 1100TL-G3 ... 3300TL-G3 120 
SOFAR 3KTLM-G3 ... 6KTLM-G2 120 
SOFAR 3.3KTL-X ... 12KTL-X 120 
SOFAR 10000TL-G2 ... 15000TL-G2 120
SOFAR 20000TL-G2 ... 33000TL-G2 120 
SOFAR 50000TL ... 70000TL-HV 120 
SOFAR 1100TL-G3 ... 3300TL-G3 120 
SOFAR 3KTLM-G3 ... 6KTLM-G2 120 
SOFAR 3.3KTL-X ... 12KTL-X 120 
SOFAR 10000TL-G2 ... 15000TL-G2 120 
SOFAR 20000TL-G2 ... 33000TL-G2 120 
SOFAR 50000TL ... 70000TL-HV 120 
SOFAR 3.3KTL-X ... 12KTL-X 120 
SOFAR 10000TL-G2 ... 15000TL-G2 120 
SOFAR 20000TL-G2 ... 33000TL-G2 120 
SOFAR 50000TL ... 70000TL-HV 120 
Gwarancja 60 miesiące:
 HYD 3000-ES ... 6000-ES 60 
HYD 5KTL-3PH ... 20KTL-3PH 60 
HYD 3000-ES ... 6000-ES 60 
HYD 5KTL-3PH ... 20KTL-3PH 60 
ME 3000SP 60 
                                                              OKRES GWARANCJI 

       Standardowy okres gwarancji dla falowników SOFAR SOLAR wynosi 120 miesięcy (10 lat) dla falowników słonecznych od daty zakupu (patrz powyższa lista) i 60 miesięcy (5 lat) dla falowników hybrydowych/baterii. Klient końcowy musi dostarczyć ważną fakturę zakupu w celu weryfikacji daty zakupu inwertera. 
   Jeśli Klient koncowy nie zapewnia ważnej faktury nabywczej, standardowy okres gwarancji dla falowników solarnych jest 66 miesięcy (5,5 roku) dla falowników hybrydowych/baterii, a 126 miesięcy (10,5 roku) dla falowników słonecznych od daty produkcji (zdefiniowano w numerze seryjnym produktu) z Shenzhen Sofar Solar Co., Ltd. 
   Klient koncowy może również zakupić przedłużenie standardowej gwarancji słonecznej w ciągu 60 miesięcy od daty produkcji.
 Więcej informacji można znaleźć w cenniku Sofar Solar. 

                                                            WARUNKI GWARANCJI 

W przypadku wadliwego inwertera podczas okresu gwarancyjnego firmy SOFARSOLAR należy zgłosić uszkodzony inwerter z krótkim opisem błędu do do naszej gorącej linii serwisowej w celu rejestracji i wyślij swoją kartę gwarancyjną do naszego działu serwisowego faksem / e-mailem w celu rozpatrzenia reklamacji. Możesz także skontaktować się ze sprzedawcą (autoryzowany dealer lub dystrybutor ) lub instalatorem, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe.
     W celu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego podczas okresu gwarancyjnego SOFARSOLAR należy podać następujące informacje i dokumentację wadliwego urządzenia: 
• Model produktu (np. SOFAR 20000TL) 
• Numer seryjny (np. SC1ES520E99001) 
• Kopię ważnej faktury zakupu karty gwarancyjnej inwertera (W przypadku braku jakichkolwiek     dokumentów zakupu lub kary gwarancyjnej okres gwarancji liczy się od daty produkcji falownika   zgodnie z jego numerem seryjnym) 
• Komunikaty o błędach wyświetlane na ekranie LCD (jeżeli są) .  
• Wszelkie dodatkowe informacje o usterce / wadzie 
• Szczegółowe informacje o całym systemie   (moduł, diagram systemu PV ) 
• Dokumentacja poprzednich roszczeń / wymian (jeśli dotyczy) 

Jeżeli podczas okresu     gwarancyjnego SOFARSOLAR okaże się, że inwerter jest wadliwy to: 

• zostanie naprawiony przez SOFARSOLAR , lub 
• naprawiony na miejscu lub 
• wymieniony na nowy lub odnowiony inwerter, który zawiera wszystkie aktualizacje oprogramowania 
   Jeśli okaże się, że inwerter musi zostać wymieniony, pozostała część okresu gwarancyjnego zostanie przekazana do nowego urządzenia tzn. kontynuowany będzie okres gwarancyjny oryginalnego urządzenia. W takim przypadku Klient nie otrzyma nowej karty gwarancyjnej, a wymiana zostanie zarejestrowana przez firmę SOFARSOLAR. Jeśli pozostały okres gwarancji będzie krótszy niż 6 miesięcy, automatycznie przyznany zostanie pełny 6-miesięczny okres gwarancji na wymienione urządzenie. 
  Gwarancja obejmuje koszt pracy oraz materiał niezbędny do odzyskania prawidłowego funkcjonowania inwerterów. Wszystkie inne koszty, w szczególności koszty transportu, koszty podróży i zakwaterowania personelu SOFARSOLAR oraz koszty własnego personelu nie są objęte gwarancją. Ponadto, roszczenia o odszkodowanie za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wadliwego urządzenia nie są objęte gwarancją.
  Uszkodzone inwertery i podzespoły powinny być zwrócone do SOFARSOLAR muszą być zapakowane w opakowanie oryginalne lub równoważne odpowiednie do transportu. 
  Firma SOFARSOLAR zachowuje prawo do obsługi serwisu gwarancyjnego dla użytkowników końcowych oraz do korzystania z usług osób trzecich w celu świadczenia usług gwarancyjnych.     Wszystkie usługi gwarancyjne są bezpłatne, pod warunkiem wcześniejszych uzgodnień z SOFARSOLAR.
                                      ZAKRES GWARANCJI PRODUCENTA 
Aby zapewnić doskonałą obsługę użytkownikom produktów firmy SOFARSOLAR, wszyscy autoryzowani sprzedawcy lub dystrybutorzy firmy SOFARSOLAR zobowiązani są udzielać odpowiedzi na roszczenia gwarancyjne. Firma SOFARSOLAR wymieni wszelkie produkty lub ich części w okresie gwarancyjnym, jeżeli wada produktu lub jego części powstała w czasie procesu projektowania lub produkcji. Gwarancją producenta nie będą objęte wszelkie usterki spowodowane następującymi sytuacjami (sprzedawcy lub dystrybutorzy są odpowiedzialni i upoważnieni przez firmę SOFARSOLAR do sprawdzenia następujących czynności):
1. "Karta gwarancyjna" nie jest wysyłana do dystrybutora / spzedawcy lub SOFARSOLAR 
2. Produkt został zmodyfikowany, jego konstrukcja została zmieniona lub jego części zostały zastąpione przez części nie zatwierdzone przez SOFARSOLAR; 
3. Zmiany zostały wykonane lub naprawiono prez technika, bez autoryzacji lub numer seryjny lub uszczelki zostały usunięte 
4. Produkt został nieprawidłowo zainstalowany lub oddany do użytku; 
5. Klient bądź inny użytkownik nie przestrzegali przepisów bezpieczeństwa (normy VDE lub równoważne); 
6. Produkt został nieprawidłowo przechowywany i został uszkodzony podczas przechowywania przez sprzedawcę lub użytkownika; 
7. Wadą jest uszkodzenie podczas transportu (w tym rysy, spowodowane ruchem wewnątrz opakowania podczas transportu). Roszczenie szkody transportowej należy kierować bezpośrednio do firmy wysyłkowej / firmy ubezpieczeniowej, gdy tylko kontener / opakowanie zostanie rozładowane, a uszkodzenie tego typu zostanie zidentyfikowane; 
8. Klient lub inny użytkownik nie zastosował się do instrukcji użytkownika, instrukcji instalacji lub przepisów dotyczących konserwacji; 
9. Urządzenie zostało niewłaściwie użyte lub niewłaściwie wykorzystane; 
10. Nie została zapewniona wystarczająca wentylacja urządzenia; 
11. Procedury utrzymania dotyczące produktu nie były przestrzegane w dopuszczalnym standardzie; 
12. Usterka została spowodowana działaniem siły wyższej (gwałtowna lub burzowa pogoda, uderzenia piorunów, przepięcia, pożar itp.). 
13. Uszkodzenie jest wyłącznie kosmetyczne i nie ma wpływu na funkcjonowanie urządzenia. 

  Niniejsza gwarancja nie narusza praw użytkowania wynikających z prawa ustawowego, włącznie z prawami gwarancyjnymi wobec sprzedającego, tzn., jeśli ma zastosowanie naprawa, obniżenie ceny, anulowanie sprzedaży i odszkodowanie. Wszystkie żądania związane z niniejszą gwarancją podlegają prawu chińskiemu, Shenzhen jest wyłącznym miejscem jurysdykcji, a wszelkie spory wynikające z lub powstałe w związku z niniejszą gwarancją należy składać do arbitrażu w ramach Południowochińskiej Komisji Arbitrażowej ds. Gospodarki i Handlu Zagranicznego. Niniejsza gwarancja stanowi dodatek do innych praw i środków ochrony prawnej przysługujących konsumentowi. Towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z polskim prawem konsumenckim. Masz prawo do zwrotu pieniędzy za poważną awarię i do odszkodowania za każdą inną uzasadnioną możliwą do przewidzenia stratę lub szkodę.

                                             PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI 

Istnieje możliwość wystąpienia o przedłużenie gwarancji inwerterów SAFARSOLAR w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji przez firmę SOFARSOLAR dostarczając numer seryjny i kopię karty gwarancyjnej urządzenia. 
SOFARSOLAR ma prawo odrzucenia każdego zgłoszenia, które nie spełnia wymagań ram czasowych. 
Okres gwarancyjny może wynosić 10, 15 lub 20 lat.
Więcej informacji można znaleźć w formularzu zamówienia na przedłużenie gwarancji. Po przetworzeniu zamówienia na przedłużenie gwarancji firma SOFARSOLAR wyśle do Klienta certyfikat potwierdzający przedłużony okres gwarancji. 
Najnowsze informacje na temat warunków gwarancji i lokalnej infolinii można uzyskać na stronie internetowej: www.sofarsolar.com 

Kontakt: 

Możesz bezpośrednio skontaktować się z naszym profesjonalnym zespołem po sprzedaży: SofarSolar GmbH, 
str. Krämerstrasse 20,72764 Reutlingen 
service@sofarsolar.com
Tel: +49 7121 31 767 30 
Shenzhen SOFARARSOLAR Co., Ltd. Tel: +86 510 66902306 


                                                 GWARANCJA NA PRODUKT

Firma RECOM gwarantuje, że wszystkie wyżej wymienione moduły PV, takze fabrycznie zmontowanych złączy i przewodów DC,  są wolne od makr wad materiałowych  i wykonania, z wyjątkiem niewłaściwej instalacji, zastosowania, użytkowania i konserwacji. 
   Jakakolwiek zmiana wyglądu lub kosmetyczna korekta modułów fotowoltaicznych, w tym, ale nie wyłącznie, zmiana koloru, odbarwienie, ścieranie, zarysowania, utlenianie i mechaniczne zużycie, lub wszelkie inne zmiany, które można przypisać lub spowodować normalne zużycie w czasie , które mogą wystąpić po dacie rozpoczęcia gwarancji (tj. termin dostawy), jest zwolnione z 15-letniej ograniczonej gwarancji na produkt. 
   Roszczenia obowiązują w ramach 15-letniej ograniczonej gwarancji na produkt tylko wtedy, gdy klient dostarczy udokumentowane dowody wystarczające do udowodnienia, że niezgodność lub nieprawidłowe funkcjonowanie modułów fotowoltaicznych wynika wyłącznie z wady i jest objęta 15-letnią ograniczoną gwarancją na produkt. RECOM, według własnego uznania (a.), wymieni (b.),
naprawi niesprawny moduł fotowoltaiczny lub (c.) zapłacić użytkownikowi końcowemu aktualną wartość rynkową produktu. 15-letnia ograniczo-na gwarancja na produkt nie odnosi się do określonej mocy wyjściowej. 

                                                      GWARANCJA  LINIOWA 

   W odniesieniu do określonej mocy wyjściowej, w ciągu 25 lat od daty rozpoczęcia gwarancji,
wszelkie straty mocy wyjściowej w stosunku do minimalnej mocy szczytowej (STC) określonej na etykietach modułu (zwanej dalej „mocą nominalną”), mierzona w „Standardowych Warunkach Testowych” produktu, nie może przekroczyć.
  RECOM oświadcza, że utrata mocy wyjściowej nie przekroczy:

1. Poly moduły:  2% w ciągu pierwszego roku, a następnie 0,60% rocznie, tak aby moduły fotowoltaiczne miały nie mniej niż 83,6% mocy znamionowej w 25 roku od daty rozpoczęcia gwarancji. 
2. Mono Half-Cut moduły: 2% w ciągu pierwszego roku, a następnie 0,54% rocznie, tak aby moduły fotowoltaiczne miały nie mniej niż 85,04% mocy znamionowej w 25 roku od daty rozpoczęcia gwarancji. 
3. Mono moduły: 3% w ciągu pierwszego roku, a następnie 0,65% rocznie, tak aby moduły fotowoltaiczne miały nie mniej niż 81,4% mocy znamionowej w 25 roku od daty rozpoczęcia gwarancji.
4. Mono Bifacial moduły (Glass/Backshit) : 3% w ciągu pierwszego roku, a następnie 0,55% rocznie, tak aby moduły fotowoltaiczne miały nie mniej niż 83,8% mocy znamionowej w 25 roku od daty rozpoczęcia gwarancji.
5. Mono Bifacial moduły (Glass-Glass): 3% w ciągu pierwszego roku, a następnie 0,5% rocznie, tak aby moduły fotowoltaiczne miały nie mniej niż 82,5% mocy znamionowej w 25 roku od daty rozpoczęcia gwarancji.
6. Mono Half-Cut  moduły (Glass-Glass): 2.5% w ciągu pierwszego roku, a następnie 0,5% rocznie, tak aby moduły fotowoltaiczne miały nie mniej niż 83% mocy znamionowej w 25 roku od daty rozpoczęcia gwarancji.
7. N-Type moduły (Glass/Backshit) : 2% w ciągu pierwszego roku, a następnie 0,5% rocznie, tak aby moduły fotowoltaiczne miały nie mniej niż 86% mocy znamionowej w 25 roku od daty rozpoczęcia gwarancji.
8. N-Type moduły (Glass-Glass): 2% w ciągu pierwszego roku, a następnie 0,45% rocznie, tak aby moduły fotowoltaiczne miały nie mniej niż 84,95% mocy znamionowej w 30 roku od daty rozpoczęcia gwarancji.
9. Mono Tri-Cut moduły: 2% w ciągu pierwszego roku, a następnie 0,5% rocznie, tak aby moduły fotowoltaiczne miały nie mniej niż 83% mocy znamionowej w 25 roku od daty rozpoczęcia gwarancji.
10. Mono gontowe (shingled "Puma Series") moduły (Glass/Backshit): 2% w ciągu pierwszego roku, a następnie 0,55% rocznie, tak aby moduły fotowoltaiczne miały nie mniej niż 84.8% mocy znamionowej w 25 roku od daty rozpoczęcia gwarancji.
11. Mono gontowe (shingled "Puma Series") moduły (Glass-Glass): 2% w ciągu pierwszego roku, a następnie 0,5% rocznie, tak aby moduły fotowoltaiczne miały nie mniej niż 83.5% mocy znamionowej w 25 roku od daty rozpoczęcia gwarancji.

Oczekiwaną stratę mocy wyjściowej należy porównać z nominalną mocą wyjściową, zgodnie z odpowiednimi kartami danych i zmierzonymi w standardowych warunkach badania (STC). 
W przypadku wystąpienia nadmiernej straty mocy wyjściowej i jest ona określona przez RECOM jako spowodowana wadami materiałowymi lub wykonawczymi, RECOM, według własnego uznania, 
a.) naprawi niesprawny moduł fotowoltaiczny  b.) wymieni na te same produkty. c.) wymieni  na inny produkty lub (d.)zapłacić użytkownikowi końcowemu aktualną wartość rynkową produktu.

                                                    WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA 

  Ograniczona gwarancja na produkt i przekazywana gwarancja liniowa mocy wyjściowej nie mają zastosowania do żadnych modułów fotowoltaicznych RECOM podlegających: 
• Niewłaściwe użytkowanie, niewłaściwa instalacja lub zastosowanie oraz nieprzestrzeganie instrukcji instalacji RECOM 
• Uszkodzenia powstałe podczas transportu Naprawa lub modyfikacja dokonana przez technika nie posiadającego autoryzacji RECOM 
• Ekstremalne warunki środowiskowe, błyskawice, powódź, pożar, działania osób trzecich lub inne    zdarzenia 
• Uszkodzenia wynikające z warunków środowiskowych, w tym, ale nie wyłącznie, z niewłaściwego napięcia, przepięć, kwaśnych deszczy, środowiska morskiego i czynników zanieczyszczenia, korozji zewnętrznej Uszkodzenia spowodowane działaniem wysokiej temperatury i wilgotnego środowiska 
• Siła wyższa Ograniczona gwarancja na produkt i przekazywana liniowa gwarancja mocy wyjściowej nie pokrywają żadnych kosztów związanych z instalacją lub demontażem modułów fotowoltaicznych. 
                                                    POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE 

  Po wykryciu jakiegokolwiek uzasadnionego roszczenia objętego niniejszą gwarancją, klient musi powiadomić RECOM listem poleconym lub pocztą elektroniczną, podając szczegółowe dowody (faktura, dowód dostarcze- nia modułów fotowoltaicznych, numery seryjne). 
   Bez pisemnej zgody wydanej przez RECOM zwrot dowolnego modułu fotowoltaicznego nie zostanie zaakceptowany. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej ograniczonej gwarancji muszą zostać zwrócone do RECOM w ciągu trzech miesięcy od identyfikacji. 

                                                              SPORY TECHNICZNE 

W przypadku sporów technicznych dotyczących roszczeń gwarancyjnych, klient powinien skonsultować się renomowanym instytutem badawczym, takim jak TÜV Rheinland, VDE lub 
RETC-CA, w celu wydania raportu technicznego, zawierającego wyniki testów, które zostaną wykorzystane w celu ustalenia technicznych aspektów roszczenia. RECOM zastrzega sobie wszelkie prawa do rozpatrzenia każdego sporu według własnego uznania.

                                                         OGRANICZENIA GWARANCJI

Jakakolwiek naprawa i / lub wymiana modułów Recom PV lub jakakolwiek dostawa dodatkowych modułów Recom PV nie spowoduje odnowienia daty rozpoczęcia gwarancji ani przedłużenia oryginalnych warunków ograniczonej gwarancji na produkt ani gwarancji liniowej mocy wyjściowej.
 Wszelkie zgłoszone i wymienione moduły Recom Pv stają się własnością Recom. Recom, według własnego uznania, dostarczy inny typ modułów Recom pv (w innym rozmiarze, koloru lub mocy) w przypadku, gdy Recom zdyskontował produkcję modułów fotowoltaicznych objętych pytaniem w momencie reklamacji.

UWAGA:
„Moc szczytowa” to moc szczytowa w watach (Wp) generowana, gdy moduły PV osiągają maksymalny punkt mocy w warunkach STC. 
Warunki STC są następujące: 
a)   Widmo światła AM 1,5 
b.)  Irradiancja przy 1.000 W / m2 
c.)  Temperatura ogniwa przy 25 stopniach Celsjusza przy napromieniowaniu pod kątem prostym. 

    Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normami IEC 61215 i są zgodne z walorem skalibrowanych modułów PV testowanych w czasie produkcji modułów Recom.  Ponownie skalibrowane moduły PV są certyfikowane przez instytucje międzynarodowe i są w pełnim uzgodnienju z normą IEC 60904.


Email: sales@solar-way.eu  
Tel.:       +48 577771288  Polska+40 
               +40  761622555  Romania
                +34  687387574  Spain

free website
built with
kopage